Bara Backar

18 nya bostäder med naturskönt läge

Bara Backar är ett exploateringsområde i västra delen av Bara som planeras för 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus. Under 2019 står den nya förskolan klar med plats för 160 barn.

Området kommer att utformas med omfattande gröna ytor med olika karaktär såsom naturmark, klippta gräsytor och trädplanteringar, och byggs i ett kuperat landskap omgärdat av ytor med högt naturvärde. Två fördröjningsmagasin för dagvatten kommer också att anläggas, varav ett större med vattenspegel och en befintlig våtmark som utvidgas.

Genom området mellan Joachims Becks gata och Idrottsgatan byggs en huvudgata som kommer att utformas med trädallé och parallell gång- och cykelväg. Hastighetsdämpande åtgärder kommer att utföras längs gatan för att säkerställa korsande gång- och cykelvägar.

Området kommer att byggas i tre etapper. Detaljplan för området är antagen höst 2016. Markarbeten för etapp 1 beräknas vara klara till sommaren 2019.

Götenehus kommer här att bygga totalt ca 50 bostäder varav 18 suterränghus i denna första etapp. I etapp 2 planeras för radhus och etapp 3 för friliggande hus.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för Bara Backar i rutan till höger så återkommer vi med mer information!

 

(Bilden ovan är en preliminär illustration.)